مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
1 x Intel Xeon E3-1230v2 -
 • Core Speed: 3.30 GHz

 • RAM: 4 GB RAM

 • HDD: 500 GB HDD

 • Bandwidth: 100 Mbps

 • Data Transfer: Unmetered

 • IPv4: 1


 • 1 x Intel Xeon E5-2670 -
 • Core Speed: 2.6 GHz

 • RAM: 16 GB RAM

 • HDD: 2 x 500 GB HDD

 • Bandwidth: 100 Mbps

 • Data Transfer: Unmetered

 • IPv4: 1


 • 2 x Intel Xeon E5-2670 -
 • Core Speed: 2.6 GHz

 • RAM: 32 GB RAM

 • HDD: 4 x 500 GB HDD

 • Port Speed: 100 Mbps

 • Bandwidth: Unmetered

 • IPv4: 1


 • Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.190.32) وارد شده است.