Intel Xeon E3-1240 v3


 • CPU: 8 x 3.4 / 3.8GHz

 • RAM: 8 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwith: 100Mbps 10TB

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Intel Xeon E3-1271 v3


 • CPU: 8 x 3.6 / 4.0GHz

 • RAM: 8 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwith: 100Mbps 10TB

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Dual Intel Xeon L5520


 • CPU: 8 x 2.26 / 2.48GHz

 • RAM: 36 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwidth: 100Mbps 10TB

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Intel Xeon E5-2620 v2


 • CPU: 12 x 2.1 / 2.6GHz

 • RAM: 32 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwidth: 100Mbps 10TB

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Dual Xeon E5-2650


 • CPU: 32 x 2.0 / 2.8GHz

 • RAM: 64 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwidth: 100Mbps 10TB

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Dual Xeon E5-2620 v2


 • CPU: 24 x 2.1 / 2.6GHz

 • RAM: 64 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwith: 100Mbps 10TB

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Intel i7-7700K Overclocked


 • CPU: 8 x 5.0GHz Turbo

 • RAM: 64 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwith: 20TB+ with 100Mbps

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)


 • Intel i7-8700K Overclocked


 • CPU: 12 x 5.0GHz Turbo

 • RAM: 64 GB

 • HHD: 2 TB

 • Uplink Port Speed: 1Gbps

 • Bandwith: 20TB+ with 100Mbps

 • IPv4: Default /29 (4 Usable IP 1 IPMI)