LITHUANIA VPS

 • VPS 1 GB

  • vCPU Core 1

  • RAM 1GB

  • HDD 20GB SSD

  • Port Speed 1Gbps

  • Traffic 1TB

  • IPv4 One

  • OS Linux Only

  • Technology KVM
  Från $38.09/mo
  Beställ nu
 • VPS 2 GB

  • vCPU Core 2

  • RAM 2GB

  • HDD 40GB SSD

  • Port Speed 1Gbps

  • Traffic 1TB

  • IPv4 One

  • OS Linux Only

  • Technology KVM
  Från $49.40/mo
  Beställ nu
 • VPS 4 GB

  • vCPU Core 4

  • RAM 4GB

  • HDD 80GB SSD

  • Port Speed 1Gbps

  • Traffic 1TB

  • IPv4 One

  • OS Linux Only

  • Technology KVM
  Från $59.72/mo
  Beställ nu
 • VPS 6 GB

  • vCPU Core 2

  • RAM 6GB

  • HDD 2TB HDD SSD cached

  • Port Speed 1Gbps

  • Traffic 25TB

  • IPv4 One

  • OS Linux Only

  • Technology KVM
  Från $69.04/mo
  Beställ nu
 • VPS 6GB/6Core

  • vCPU Core 6

  • RAM 6GB

  • HDD 100GB SSD

  • Port Speed 1Gbps

  • Traffic 1TB

  • IPv4 One

  • OS Linux Only

  • Technology KVM
  Från $69.99/mo
  Beställ nu
 • VPS 8GB

  • vCPU Core 3

  • RAM 8GB

  • HDD 3TB HDD SSD cached

  • Port Speed 1Gbps

  • Traffic 35TB

  • IPv4 One

  • OS Linux Only

  • Technology KVM
  Från $89.95/mo
  Beställ nu
 • VPS 1GB

  • vCPU Core1

  • RAM 1 GB RAM

  • HDD 40 GB Disk Space

  • Uplink 1Gbps

  • Bandwidth 500 GB

  • IPv4 One

  • TechnologyXen Virtualization

  • OS Windows and Linux
  Från $36.80/mo
  Beställ nu
 • VPS 2GB

  • vCPU Core2

  • RAM 2 GB RAM

  • HDD 60 GB Disk Space

  • Uplink 1Gbps

  • Bandwidth 1000 GB

  • IPv4 One

  • TechnologyXen Virtualization

  • OS Windows and Linux
  Från $51.60/mo
  Beställ nu
 • VPS 4GB

  • vCPU Core4

  • RAM 4 GB RAM

  • HDD 120 GB Disk Space

  • Uplink 1Gbps

  • Bandwidth 2000 GB

  • IPv4 One

  • TechnologyXen Virtualization

  • OS Windows and Linux
  Från $79.94/mo
  Beställ nu
 • VPS 8GB

  • vCPU Core8

  • RAM 8 GB RAM

  • HDD 240 GB Disk Space

  • Uplink 1Gbps

  • Bandwidth 4000 GB

  • IPv4 One

  • TechnologyXen Virtualization

  • OS Windows and Linux
  Från $138.80/mo
  Beställ nu